Veelgestelde vragen

Uw sociaal secretariaat kan u kunnen informeren welke van uw arbeiders onder PC 100 vallen.
 
Neen, inschrijvingen moeten steeds via de werkgever gebeuren. Het is de werkgever die beslist. Uw verantwoordelijke zal ook de communicatie over de inschrijving ontvangen.
 

Tijdelijke werknemers zijn tijdens hun periode van tewerkstelling van harte welkom op onze opleidingen.
Deelname van tijdelijke werknemers buiten de periode dat ze bij u onder contract zijn is tot onze spijt niet mogelijk.

Ons aanbod wordt permanent geëvalueerd. Dit zal resulteren in een aanpassing van ons aanbod in functie van de vraag en het beschikbare budget.
 

Liep er iets mis?

We raden je aan om een klacht in te dienen, waarin je duidelijk je probleem beschrijft. Er zijn verschillende manieren om zo’n klacht in te dienen:

OpFo100 Ombudsman, Stuiversstraat 8, 1000 Brussel

Jouw brief of mail bevat een duidelijke omschrijving van jouw klacht. Indien jouw klacht over een bepaalde opleiding handelt, gelieve dan ook de naam van de opleiding, de datum en de plaats te vermelden.

Hoe verloopt onze klachtenprocedure verder?

  • Je krijgt van onze ombuds een ontvangstmelding binnen de vijf werkdagen, met uitzondering van periodes van collectieve sluiting.
  • De ombuds neemt contact op met de opgegeven contactpersoon om samen de klacht door te nemen.
  • Nadien wordt deze intern besproken met desbetreffende dienst.
  • Het antwoord op jouw klacht wordt je schriftelijk meegedeeld door de ombudsman.
  • OpFo100 zal er alles aan doen om de klacht binnen de maand af te handelen.

Tips voor het formuleren van jouw klacht

  • Probeer je te beperken tot de objectieve feiten en hoofdzaken: een duidelijk geformuleerde klacht op één bladzijde krijgt evenveel aandacht als een klacht over meerdere bladzijden.
  • Herlees jouw mail/brief vooraleer je deze verstuurt: vermijd impulsieve mails.

Welke klachten worden niet behandeld?  

  • Klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid of op de toepasselijke decreten, besluiten of reglementen.
  • Klachten die duidelijk ongegrond zijn.
  • Klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure of waarvoor de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheden nog niet werden aangewend.

Annulatie bij inschrijving op ons open aanbod:

Annulaties moeten minstens 6 werkdagen vóór het begin van de opleiding, via mail (opleidingen@opfo100.be) gemeld worden. Dit met vermelding van de na(a)m(en) van de deelnemer(s) en de opleiding waarvoor u de inschrijving wilt annuleren.
In geval van latere annulatie of afwezigheid zonder voorafgaande verwittiging worden er annulatiekosten van € 200 per niet-geannuleerde opleidingsdag per persoon aangerekend (€ 100 voor een halve opleidingsdag). Enkel bij ziekte of overmacht wordt hierop een uitzondering gemaakt. De bewijzen hiervoor dienen worden doorgegeven ten laatste 3 werkdagen na de start van de opleiding.

Annulatie van een opleiding in eigen bedrijf:

Annulatie kan kosteloos gebeuren tot ten laatste 2 weken vóór het begin van de opleiding en dit via mail (opleidingen@opfo100.be).
– In geval van latere annulatie wordt een annulatiekost van € 1200/volledige opleidingsdag en € 600 voor een halve opleidingsdag aangerekend.
– Indien er minder dan 6 deelnemers aanwezig zijn op de dag van de opleiding wordt er € 200/opleidingsdag/persoon aangerekend (€ 100 voor een halve opleidingsdag). Enkel bij ziekte of overmacht wordt hierop een uitzondering gemaakt. De bewijzen hiervoor dienen worden doorgegeven ten laatste 3 werkdagen na de start van de opleiding.

Annulering/Wijziging door OpFo100:

In geval van verhindering/wijziging/annulering van een docent wegens ziekte/overmacht, behoudt OpFo100 zich het recht voor om de docent te vervangen of de opleiding uit te stellen. Het bedrijf zal onmiddellijk op de hoogte worden gebracht.

OpFo100 kan in geen van bovenstaande gevallen verantwoordelijk worden gehouden.

Momenteel is er geen financiële tussenkomst voorzien voor het volgen van andere opleidingen.
 

De cursus Bedrijfseerstehulp leidt tot een brevet dat erkend is door de federale overheid (Codex over het welzijn op het werk en het Koninklijk besluit van 15 december 2010).
Het brevet Bedrijfseerstehulp is één jaar geldig.
De bedrijfseerstehulpverleners van uw onderneming blijven in orde met de wettelijke vereisten als ze ieder jaar minimum vier uur bijscholing volgen.

Deelnemers ontvangen aan het einde van de opleiding een erkend certificaat, dit heeft u nodig bij de aanvraag voor financiële tussenkomsten. 

In Vlaanderen is vanaf 1/09/2023 de mentorkorting weggevallen en vervangen door de premie kwalificerend leren. Aanvraagprocedure en meer info op: Premie kwalificerend werkplekleren | Vlaanderen.be

De RSZ-doelgroepvermindering voor mentoren bestaat enkel nog in de Duitstalige gemeenschap. Zie: socialsecurity.be

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet wel een mentorpremie voor de begeleiding van leerlingen die een alternerende opleiding volgen. Zie: 1819.brussels/nl/subsidies/mentorpremie-voor-alternerende-opleiding

In Wallonië kan een tussenkomst per uur worden aangevraagd bij de Forem indien uw bedrijf de vaardigheden van een ervaren werknemer gebruikt om een andere werknemer op te leiden. U ontvangt een vaste interventie van 10 euro per uur. Zie: leforem.be/entreprises/aides-financieres-credit-adaptation-tutorat

Levenslang leren en stimuleren

Levenslang leren en stimuleren

Tevreden werknemers dragen bij tot een positieve sfeer op de werkvloer en tot een betere productiviteit. Daarom biedt OpFo100 een gevarieerd opleidingsaanbod voor arbeiders in PC 100. Afgestemd op hun noden en op die van de markt. Zo krijgen ze alle kansen om hun talenten en vaardigheden verder te ontplooien.