Algemene voorwaarden

Wie kan deelnemen aan een opleiding aangeboden door het opleidingsfonds?

Alle arbeiders die onder PC 100 vallen: het Aanvullend Paritair Comité voor de arbeiders. De ingeschreven personen moeten geregistreerd staan als arbeider in het PC 100 in de onderneming. Bij vaststelling van inbreuk hierop, wordt door OpFo100 een vergoeding aangerekend van € 500/opleidingsdag/persoon.

Wie doet de inschrijving?

De inschrijving voor een opleiding of aanvraag voor een in-company opleiding dient te gebeuren door de werkgever.

Wie draagt de kosten?

De kosten van de opleiding worden ten laste genomen door het fonds. De loonkosten blijven ten laste van de werkgever. De opleidingen vinden dus principieel plaats binnen de werktijd van de arbeiders. Indien een bedrijf, om organisatorische redenen één of meerdere arbeiders een opleiding laat volgen buiten werktijd, dan zal OpFo100 de kost van deze opleiding enkel op zich nemen indien de arbeiders de opleidingstijd mogen compenseren binnen hun arbeidstijd.

Algemene informatie open opleidingsaanbod

Iedere onderneming kan meer dan één persoon voor dezelfde opleiding inschrijven. Voor sommige trainingen wordt het aantal cursisten per bedrijf echter beperkt (o.a. om een rijker leerproces mogelijk te maken). Indien dit het geval zou zijn, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
Zijn er niet voldoende beschikbare plaatsen voor het aantal personen die u wenst in te schrijven? Vraag het ons gerust, dan gaan wij voor u na of dit mogelijk is.
De inhoud van de opleidingen kan, naar gelang onze opleidingspartner, soms een beetje variëren.

Wat gebeurt er na de inschrijving?

Ten laatste één week voor de start van de opleiding ontvangt u van ons een bevestigingsmail met alle nodige informatie. Indien u deze niet ontvangt, gaan wij ervan uit dat u deze zelf opvraagt.
Mocht de opleiding niet voldoende deelnemers tellen om te kunnen plaatsvinden, bieden wij u, in de mate van het mogelijke, passende alternatieven aan.

Voorwaarden opleidingen in eigen bedrijf

Vanaf 6 deelnemers kan een opleiding binnen uw onderneming georganiseerd worden. U mag hiervoor tevens arbeiders van eventuele buurbedrijven toelaten indien deze tot PC 100 behoren. De kosten van de docent en de syllabi neemt OpFo100 voor zijn rekening.
Uw bedrijf dient voor deze in-company opleiding een geschikt opleidingslokaal ter beschikking te stellen.

Bescherming van privacy

De overdracht van persoonsgegevens aan OpFo100 door de werkgever gebeurt op verantwoordelijkheid van deze laatste. De persoonsgegevens worden beschermd door de wet van 8 december 1992 die nauwkeurige verplichtingen oplegt voor de bescherming van deze gegevens. De werkgever moet eerst de schriftelijke toestemming vragen aan de arbeiders wiens persoonlijke gegevens gecommuniceerd worden.

Hoe kan ik mijn opleiding annuleren?

Annulatie bij inschrijving op ons open aanbod:

Annulaties moeten minstens 6 werkdagen vóór het begin van de opleiding, via mail (opleidingen@opfo100.be) gemeld worden. Dit met vermelding van de na(a)m(en) van de deelnemer(s) en de opleiding waarvoor u de inschrijving wilt annuleren.
In geval van latere annulatie of afwezigheid zonder voorafgaande verwittiging worden er annulatiekosten van € 200 per niet-geannuleerde opleidingsdag per persoon aangerekend (€ 100 voor een halve opleidingsdag). Enkel bij ziekte of overmacht wordt hierop een uitzondering gemaakt. De bewijzen hiervoor dienen worden doorgegeven ten laatste 3 werkdagen na de start van de opleiding.

Annulatie van een opleiding in eigen bedrijf:

Annulatie kan kosteloos gebeuren tot ten laatste 2 weken vóór het begin van de opleiding en dit via mail (opleidingen@opfo100.be).
– In geval van latere annulatie wordt een annulatiekost van € 1200/volledige opleidingsdag en € 600 voor een halve opleidingsdag aangerekend.
– Indien er minder dan 6 deelnemers aanwezig zijn op de dag van de opleiding wordt er € 200/opleidingsdag/persoon aangerekend (€ 100 voor een halve opleidingsdag). Enkel bij ziekte of overmacht wordt hierop een uitzondering gemaakt. De bewijzen hiervoor dienen worden doorgegeven ten laatste 3 werkdagen na de start van de opleiding.

Annulering/Wijziging door OpFo100:

In geval van verhindering/wijziging/annulering van een docent wegens ziekte/overmacht, behoudt OpFo100 zich het recht voor om de docent te vervangen of de opleiding uit te stellen. Het bedrijf zal onmiddellijk op de hoogte worden gebracht.

OpFo100 kan in geen van bovenstaande gevallen verantwoordelijk worden gehouden.

Ik heb een klacht. Hoe ga ik te werk?

Liep er iets mis?

We raden je aan om een klacht in te dienen, waarin je duidelijk je probleem beschrijft. Er zijn verschillende manieren om zo’n klacht in te dienen:

OpFo100 Ombudsman, Stuiversstraat 8, 1000 Brussel

Jouw brief of mail bevat een duidelijke omschrijving van jouw klacht. Indien jouw klacht over een bepaalde opleiding handelt, gelieve dan ook de naam van de opleiding, de datum en de plaats te vermelden.

Hoe verloopt onze klachtenprocedure verder?

  • Je krijgt van onze ombuds een ontvangstmelding binnen de vijf werkdagen, met uitzondering van periodes van collectieve sluiting.
  • De ombuds neemt contact op met de opgegeven contactpersoon om samen de klacht door te nemen.
  • Nadien wordt deze intern besproken met desbetreffende dienst.
  • Het antwoord op jouw klacht wordt je schriftelijk meegedeeld door de ombudsman.
  • OpFo100 zal er alles aan doen om de klacht binnen de maand af te handelen.

Tips voor het formuleren van jouw klacht

  • Probeer je te beperken tot de objectieve feiten en hoofdzaken: een duidelijk geformuleerde klacht op één bladzijde krijgt evenveel aandacht als een klacht over meerdere bladzijden.
  • Herlees jouw mail/brief vooraleer je deze verstuurt: vermijd impulsieve mails.

Welke klachten worden niet behandeld?  

  • Klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid of op de toepasselijke decreten, besluiten of reglementen.
  • Klachten die duidelijk ongegrond zijn.
  • Klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure of waarvoor de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheden nog niet werden aangewend.
Levenslang leren stimuleren

Levenslang leren stimuleren

Tevreden werknemers dragen bij tot een positieve sfeer op de werkvloer en tot een betere productiviteit. Daarom biedt OpFo100 een gevarieerd opleidingsaanbod voor arbeiders in PC 100. Afgestemd op hun noden en op die van de markt. Zo krijgen ze alle kansen om hun talenten en vaardigheden verder te ontplooien.