Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt in augustus 2023

OpFo100 is begaan met uw privacy en weet dat u daar ook belang aan hecht. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG). In het Engels wordt gesproken over de “General Data Protection Regulation” (GDPR). Het is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.

De Privacy verklaring is eveneens van toepassing op de website www.opfo100.be, beheerd door OpFo100 – Opleidingsfonds PC 100, met zetel te Stuiversstraat 8 te Brussel en met ondernemingsnummer 0846.847.216 (hierna “OpFo100 – Opleidingsfonds PC 100” of “wij”).

Door het gebruik van onze diensten en website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacy verklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Hieronder vindt u de wijze waarop OpFo100 met persoonsgegevens omgaat in het kader van de uitvoering van zijn taken.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

OpFo100 verzamelt op verschillende manieren persoonsgegevens van contactpersonen van bedrijven en ingeschreven deelnemers op zijn opleidingen.

  1. Het verkrijgen van deze gegevens kan gebeuren doordat een contactpersoon van een bedrijf via de website van OpFo100 medewerkers inschrijft voor een opleiding. Via het elektronisch inschrijvingsformulier vult de contactpersoon zowel zijn contactgegevens in als deze van de persoon die wordt ingeschreven voor de opleiding. De e-mailadressen die op deze manier verkregen worden, worden gebruikt voor de noodzakelijke communicatie tussen OpFo100 en de betrokkenen. E-mailadressen van contactpersonen van OpFo100 worden opgenomen in een beveiligde databank, zodat zij regelmatig op de hoogte worden gehouden van het gratis opleidingsaanbod en belangrijk sectoraal opleidingsnieuws.
  2. Sommige personen hebben ons telefonisch hun e-mailadres bezorgd om via mail op de hoogte te blijven van ons opleidingsaanbod.
  3. Met het oog op het uitvoeren van zijn opdrachten, zoals vastgelegd in de CAO van 20 oktober 2011 betreffende de oprichting van het fonds voor de vorming van de arbeiders van PC 100 en de vaststelling van de statuten, heeft OpFo100 de wettelijke verplichting om persoonlijke gegevens van deelnemers aan de opleidingen op te vragen en deze te verwerken in jaarlijkse rapporten. De gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en worden bij de verwerking geanonimiseerd.
  4. Alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van bovenstaande doeleinden, worden verzameld en bijgehouden conform de bepalingen in de algemene verordening gegevensbescherming. De wettelijke bewaartermijnen worden gerespecteerd.

 

Verder verzamelen we de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen.

U kan onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via Cookies, bijvoorbeeld om de taal waarin u de website bekijkt te registreren.

Cookies

Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Met behulp van cookies kan het gebruik van de website sneller en efficiënter verlopen.  Zij kunnen uw computer of de bestanden erop niet beschadigen.

In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over bepaalde voorkeuren (taalkeuze, de gebruikte browser, IP-adres,..) en kunnen bepaalde contactgegevens onthouden worden (login, paswoord). Aan de hand van cookies kan u op onze website worden herkend als u deze opnieuw bezoekt en kunnen wij u bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

Cookies stellen Strand in staat het gebruik van de website te controleren en te analyseren.

U kunt die cookies altijd weigeren via uw browser instelling. Als u dat doet, is het mogelijk dat de website of delen ervan niet meer naar behoren werken.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst
  • Om u te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden
  • Om onze werking en service te evalueren
  • Om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en worden bij de verwerking geanonimiseerd. Dit wil zeggen dat er op basis van deze gegevens niet kan worden overgegaan tot identificatie van de natuurlijke persoon. Uw persoonsgegevens worden dus aan niemand doorgegeven als dusdanig. De geanonimiseerde gegevens worden doorgegeven aan de Federale overheidsdienst.

De deelnemergegevens die strikt noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening worden doorgegeven aan de opleidingspartners en docenten die de opleidingen verzorgen. Zij engageren zich op hun beurt om veilig en vertrouwelijk om te gaan met de verkregen gegevens.

We delen uw persoonsgegevens met uw toestemming, indien het nodig is om u onze diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht is.

We kunnen uw persoonsgegevens wel delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring.

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken:

  • wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht

 

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval OpFo100 wordt ontbonden. In het geval van ontbinding zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang en verbetering

Het recht op toegang en verbetering kunt u, in overeenstemming met de Belgische Privacywet, te allen tijde uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar info@opfo100.be.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons gegeven heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de gegevens over te dragen aan een andere partij.

Recht om gegevens te wissen

U kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, uw recht om gegevens te wissen uitoefenen door een verzoek te verzenden met een bijhorende kopie van uw identiteitskaart naar info@opfo100.be.

Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van uw persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Recht op verzet en klachten

Wanneer u wenst dat wij uw gegevens niet langer verwerken, kan u uw toestemming te allen tijde – geheel of gedeeltelijk – intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar info@opfo100.be.

Wanneer u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan info@opfo100.be. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.

Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: https://www.privacycommission.be).

Zijn uw gegevens veilig bij ons?

Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

De databanken waarin uw gegevens opgenomen worden zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. De datagegevens van OpFo100 worden enkel toegankelijk gemaakt voor derden die werken in opdracht van het OpFo100. Hun toegang is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak. Voor het overige worden de verzamelde gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij uitdrukkelijk meegedeeld.

Contact opnemen

Indien u verdere vragen heeft over deze privacy verklaring, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier:

E-mail: info@opfo100.be