Voorstelling

Oprichting

Op 20 oktober 2011 werd er binnen het PC100 een een sectoraal opleidingsfonds opgericht onder de benaming “Fonds voor de vorming van de arbeiders in het Aanvullend paritair comité van de werklieden”.

Doel

  • Vormings- en tewerkstellingsactiviteiten ontwikkelen ten voordele van risicogroepen.

Onder risicogroepen wordt verstaan:

  • werknemers waarvan de kwalificatie niet aangepast is of dreigt te zijn aan de vereisten van de nieuwe technologieën, waarvan in het bijzonder de laaggeschoolden;
  • werkzoekenden in het algemeen en werkzoekenden jonger dan 30 jaar in het bijzonder;
  • werknemers bedreigd door een herstructurering, een collectief ontslag of een sluiting van een onderneming.
  • Ondersteunen van bedrijven die tot aanwerving van personen behorende tot de risicogroepen overgaan.
  • Bevordering, financiering studie en/of organisatie van elke vorm van opleiding met het oog op de vorming , aanpassing, bijscholing, specialisatie of herscholing van de werknemers of potentiële werknemers.
  • Het Fonds kan alle initiatieven nemen in verband met hogervermelde doelstellingen en kan op allerlei wijze haar medewerking verlenen aan instellingen of ondernemingen die een gelijksoortig of aanverwant doel nastreven.

Financiering

Het Fonds wordt gefinancierd door een trimestriële bijdrage van de ondernemingen die ressorteren onder het PC100 die wordt geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

De bijdragen zijn op dit ogenblik als volgt vastgelegd:

  • RSZ-bijdrage van 0,10% van de totale bruto loonmassa, van 1 januari 2018 tot 31 december 2019, van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen die behoren tot PC100.

Beheer

Het Fonds voor de vorming wordt beheerd door een beheerscomité, paritair samengesteld uit afgevaardigden van de werkgevers en afgevaardigden van de werknemers. Volgens de statuten dient de Raad van beheer te bestaan uit 6 leden, hetzij 3 afgevaardigden voorgesteld door de werkgeversorganisaties en 3 leden voorgesteld door de werknemersorganisaties.