Informatie Overheidssubsidies

Inhoud

Tussenkomsten bij opleidingen

Terug naar boven ^

A. Betaald educatief verlof (hervorming naar “Vlaams opleidingsverlof” in Vlaanderen)

Terug naar boven ^

WAT?

Terug naar boven ^
Financiële tussenkomsten voor de opleidingsinspanningen van bedrijven voor hun bedienden én arbeiders.
Het betaald educatief verlof kan omschreven worden als het recht toegekend aan werknemers uit de privésector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon. De werkgever kan niet weigeren maar moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof. Na de opleiding vraagt hij de terugbetaling door het indienen van een schuldvordering.

VOOR WIE?

Terug naar boven ^
Alle bedrijven gelegen in België.

AAN TE VRAGEN VIA ONDERSTAANDE ADRESSEN

Terug naar boven ^
Vanaf 1 juli 2014 werden de gewesten bevoegd voor het betaald educatief verlof. De aanvragen tot terugbetaling worden vanaf het schooljaar 2013-2014 behandeld door het bevoegde gewest. Dit belet echter niet dat de federale overheid bevoegd gebleven is voor de aspecten die deel uitmaken van het arbeidsrecht. Het gaat om de planning van het betaald educatief verlof, het behoud van het recht op loon en de ontslagbescherming.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussel Economie en Werkgelegenheid
Betaald Educatief Verlof
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
tel.: 02/204 16 30
e-mail: bev@gob.irisnet.be
http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/web/aee/betaald-educatief-verlof

Vlaams Gewest 
Belangrijk: Op 20/7/2018 heeft de Vlaamse Regering de hervorming van het betaald educatief verlof naar het Vlaams opleidingsverlof goedgekeurd.
Volg de link na het mailadres hieronder voor meer uitleg.

Departement Werk en Sociale Economie
Betaald Educatief Verlof
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
tel.: 02/553 18 00
Of 1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
e-mail: educatiefverlof@vlaanderen.be
http://www.werk.be/online-diensten/betaald-educatief-verlof

Waals Gewest
Forem
Congé éducation payé
Boulevard Tirou 104
6000 Charleroi
tel.: 071/27 50 74
e-mail: conge.education@forem.be
https://www.leforem.be/entreprises/aides-financieres-conge-education-paye.html

B. Regionale overheidstussenkomsten bij opleidingen

Terug naar boven ^

WAT?

Terug naar boven ^
Financiële tussenkomsten voorzien door de regionale overheden voor de opleidingsinspanningen van bedrijven voor hun bedienden én arbeiders.

VOOR WIE?

Terug naar boven ^
Voor bedrijven gelegen in respectievelijk: Brussel, Vlaanderen of Wallonië.

1. Brussel: overheidstussenkomsten bij opleidingen

Terug naar boven ^

1-a.Taalcheques en ICT-cheques voor opleiding van een aangeworven werkzoekende

– De cheques worden door ACTIRIS betaald (100%) aan de opleidingsinstelling.
– Contacteer de ACTIRIS-consulent voor het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst.
– Pas na ondertekening van de arbeidsovereenkomst kan je de cheques ontvangen.
– De opleiding is afgestemd op de eisen van de job en is een must om voor de job in aanmerking te komen. Het aantal cheques is in functie van het kennisniveau van de werkzoekende en de vereisten van de job. Het betreft 20, 40 of 60 lesuren.
– Voor de taalcheques gaat het om lesuren Nederlands, Frans, Engels of Duits.
– ICT staat voor Informatie- en Communicatietechnologie: het betreft opleidingen bureautica (Access, Excel, PowerPoint, Publisher…) en Internet. Er wordt een opleidingsplan vastgelegd tussen werkgever en de opleidingspartner dat wordt doorgegeven aan de ACTIRIS-consulent.
– Lesuren kunnen ook buiten de werkuren gevolgd worden.
– Maximale tussenkomst van € 2280 voor taallessen en € 2240 voor ICT opleidingen.

Voorwaarden
– De werkzoekende moet ingeschreven zijn bij ACTIRIS.
– Voor de taalcheques: de werkzoekende moet ten minste Ă©Ă©n van de twee talen van het gewest beheersen en in de Taalhoek van ACTIRIS een taaltest afleggen om zijn kennis te evalueren.
– De werkzoekende moet in Brussel gedomicilieerd zijn

of

de toekomstige werkgever moet gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
– De arbeidsovereenkomst moet voor minstens 6 maand zijn ofwel een contract van onbepaalde duur (en minstens halftijds).

Zodra de werkzoekende wordt aangeworven kan hij zijn opleiding starten bij Ă©Ă©n van de opleidingspartners die aan het project deelnemen.

Voor meer informatie:
Brusselse Dienst voor Werkgevers
Kazernestraat 86
1000 Brussel.
Tel. 02/505.79.15 Fax 02/505.79.70
werkgevers@actiris.be
http://www.actiris.be/tabid/143/language/nl-BE/Default.aspx

1-b.Opleidingscheques voor algemene en technische opleiding van een aangeworven werkzoekende

– De opleidingscheque wordt voor 50% door ACTIRIS en voor 50% door de werkgever gefinancierd.
– Contacteer de ACTIRIS-consulent vooraleer de arbeidsovereenkomst te ondertekenen.
– Werkgever en pas aangeworvene bepalen samen welke opleidingen en bij welke instelling deze moeten gevolgd worden.
– Een varia aan algemene of technische opleidingen komen in aanmerking: houtbewerking, industrie, bewaking, milieu, horeca, non-profit, secretariaat, transport, sales, biotechnologie, informatica,…
– Een werkzoekende die in aanmerking komt moet een waardebon aanvragen bij ACTIRIS.
– De waardebon kan na aanwerving gedurende 6 maanden worden ingeruild voor een opleidingscheque.
– Het maximum gefinancierd bedrag door ACTIRIS is € 2 250.

Voorwaarden
– De werkzoekende moet voldoen aan Ă©Ă©n van volgende voorwaarden:

 1. ingeschreven zijn bij ACTIRIS met een inactiviteitduur van minimum 2 jaar;
 2. maximum een diploma HSO hebben (Hoger Secundair Onderwijs);
 3. een Contract voor Beroepsproject (CBP) ondertekend hebben;
 4. minstens 46 jaar oud zijn;
 5. erkend zijn als gehandicapte.

– De werkzoekende moet in Brussel gedomicilieerd zijn
en
de exploitatiezetel van de werkgever moet gevestigd zijn in het Brussels Gewest.
– De arbeidsovereenkomst moet van onbepaalde duur zijn en minstens halftijds.

Voor meer informatie:
Brusselse Dienst voor Werkgevers
Kazernestraat 86
1000 Brussel.
Tel. 02/505.79.15
Fax 02/505.79.70
werkgevers@actiris.be
http://www.actiris.be/tabid/143/language/nl-BE/Default.aspx

1-c.Financiële tussenkomst bij management-adviezen

– Geldend voor KMO’s:

 •  < 250 werknemers
 • Ă©n omzetcijfer ≤ € 50 000 000 of balanstotaal ≤ € 43 000 000
 • Ă©n financieel onafhankelijk zijn.

– De steunaanvraag moet ingediend worden vóór de aanvang van de opdracht (geen terugwerkende kracht).
– Businessplan, marktonderzoek, herstructureringsplan, het instellen van kwaliteitscontrolesystemen… U mag een steunaanvraag indienen als het onderzoek van uw consultant het oplossen van een concreet beheersprobleem of de verbetering van de werking of competitiviteit van uw onderneming tot doel heeft.
Het kan NIET gaan om steun voor normaal fiscaal of juridisch advies, om advies inzake publiciteit, noch om problemen van het dagelijks beheer van de onderneming.
– Tussenkomst van 50% van de kosten van de managementadviezen met een maximale tussenkomst van 15.000 €.

Voorwaarden
– De consultants moeten aan de volgende vier voorwaarden beantwoorden:

 1. minstens 2 jaar werkzaam zijn;
 2. gespecialiseerd zijn in het beschouwde domein;
 3. een lijst met referenties voorleggen;
 4. onafhankelijk zijn van de begunstigde.

– Het minimum aanvaardbaar bedrag van de studie is 1.000 €.
– Toegelaten sectoren: http://werk-economie-emploi.brussels/toegestane-sectoren-subsidies-ondernemers
– Het aantal ingediende adviezen is beperkt tot twee per kalenderjaar.
– Voor meer info: tel: 02 800 34 66 http://werk-economie-emploi.brussels/web/aee/consultance-pme

1-d.Financiële tussenkomst bij haalbaarheidsstudies voor KMO’s in Brussel

– Zelfde regeling als voorgaande punt maar het aantal ingediende studies is beperkt tot Ă©Ă©n per kalenderjaar en per project.
– Het betreft hier studies met een economisch, technisch of financieel karakter, zoals de studie over de herlokalisering van een onderneming
of
de aan de aankoop van een nieuwe uitrusting voorafgaande studie
of
de studie met het oog op de ontwikkeling of verbetering van een product.
– Bovendien moet de studie worden aangevat vooraleer de investeringsbeslissing te nemen.
– Voor meer info: tel: 02 800 34 66
http://werk-economie-emploi.brussels/web/aee/etude-de-faisabilite-pme

1-e.FinanciĂ«le tussenkomst bij opleidingsprogramma’s voor KMO’s in Brussel

– Geldend voor KMO’s:

 •  < 250 werknemers
 • Ă©n omzetcijfer ≤ € 50 000 000 of balanstotaal ≤ € 43 000 000
 • Ă©n financieel onafhankelijk zijn.

– De aanvraag moet ingediend worden binnen de 30 kalenderdagen, te tellen van de startdatum van de opleiding.

Peterschapspremie voor sommige sectoren bij aanwerving
– Voorwaarde= een bedrijfszetel hebben in het Brussels hoofdstedelijk gewest.
– Opgelet: er zijn uitgesloten sectoren.
– Bij aanwerving van iemand met een Individuele BeroepsOpleiding-contract (zie hfdst II-c. 1-a.) en aanduiding van een peter binnen het bedrijf voor begeleiding.
Premie van €1000 of €500/maand in functie van de activiteitensector voor minimum 2 maanden en maximum 6 maanden.
De stagiair dient te worden begeleid door een peter die werknemer is in uw onderneming. Deze interne medewerker moet een beroepservaring van ten minste 10 jaar hebben en minstens 5 jaar werkzaam zijn in uw bedrijf.
Maximum premie van €24 000/jaar/onderneming.
http://werk-economie-emploi.brussels/encadrement-stagiaire

Tegemoetkoming bij opleidingsacties van KMO-bedrijven
– Subsidie van 50 % van de opleidingskost.

Voor opleidingen die de werking of de competitiviteit van de onderneming verhogen (incl. taalopleidingen)

 • De opleiding mag niet voortvloeien uit een investering (bv. de aankoop van een machine).
 • U mag vrij de opleidingsinstelling kiezen, maar deze moet onafhankelijk van uw onderneming zijn en over minimum twee jaar ervaring beschikken.
 • De opleiding moet minstens € 1000 kosten (kosten voor verblijf, verplaatsingen en maaltijden komen niet in aanmerking).
 • Max. tussenkomst: € 5 000 per opleiding en Max. 3 opleidingen/burgerlijk jaar.
 • Voor meer info: tel: 02 800 34 66 e-mail: consult.eco@mbhg.irsinet.be

http://werk-economie-emploi.brussels/nl/web/aee/formation

– Voor praktische hulp: BAO (Brussels Agentschap voor de Onderneming)

Tour & Taxis, Havenlaan 86C bus 211
1000 Brussel
Tel. 02/422.00.20 Fax 02/422.00.43
Email: info@bao.irisnet.be
http://www.bao-abe.be/

– Meer info over alle maatregelen: http://www.1819.be/nl.

1-f.Opleidingscheques voor eigen rekening werknemers, die wonen in Vlaanderen of het Brusselse gewest, voor opleidingen buiten werktijd op initiatief en rekening van de werknemer zelf

– Wat betalen met de opleidingscheques?

 • Ben je hooggeschoold, dan kom je enkel in aanmerking als je in het kader van loopbaanbegeleiding een loopbaangerichte opleiding wil volgen. Deze opleiding moet dan deel uitmaken van je persoonlijk ontwikkelplan. Ook de loopbaanbege-leiding zelf kan je met opleidingscheques betalen.
 • Heb je geen diploma hoger onderwijs gehaald dan kan je een opleiding bij een erkende opleidingsverstrekker volgen Ă©n de opleiding moet erkend zijn in het kader van betaald educatief verlof.

– Per kalenderjaar kan men maximum voor € 250 aan cheques kopen.
– 50 % wordt betaald door de Vlaamse overheid.
– In bepaalde gevallen betaalt de Vlaamse overheid meer dan de helft van je opleidingscheques. Namelijk: als je geen diploma secundair of hoger onderwijs hebt.
– De opleiding moet verstrekt worden door een instelling die erkend wordt in Vlaanderen.
– De opleiding moet bijdragen tot de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

– Hoe en waar de cheques aanvragen:

 • bij de VDAB;
 • tot 2 maand na de start van de opleiding of het afleggen van examen of test;
 • cheques kunnen gedurende 14 maand gebruikt worden, begin- en einddatum worden vermeld;

– Er zijn extra tussenkomsten voorzien:

 • voor werknemers zonder diploma ASO, TSO of BSO: terugbetaling van de volledige persoonlijke bijdrage van max. € 250/jaar voor opleidings­cheques voor bepaalde opleidingen;
 • voor werknemers zonder diploma hoger onderwijs die een hogere studie volgen die langer dan 1 jaar duurt: per kalenderjaar extra tussenkomst van € 250 aan opleidingscheques.

Voor meer informatie: https://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml.

1-g.ESF: Europees Sociaal Fonds

– Zie: www.esf-agentschap.be en http://www.fse.be/

1-h.Individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO) in het Brussels hoofdstedelijk gewest

Afhankelijk van de taal van de kandidaat volgt u de wetgeving van de Vlaamse gemeenschap (IBO) of de wetgeving van de Franse gemeenschap (FPI).

– Doel

 • De kandidaat werknemer wordt opgeleid op maat van het bedrijf en wordt direct aansluitend aangeworven.
 • Duur: min. 1 tot max. 6 maanden.
 • Voor laaggeschoolden (hoogstens diploma van het lager secundair onderwijs) en langdurig uitkeringsgerechtigde werklozen kan de duur verlengd worden tot max. 12 maanden maar enkel voor de Vlaamse gemeenschap.

– Doelgroep

 • Alle werkzoekenden (uitkeringsgerechtigd of niet).
 • Bestaansminimumtrekkers.
 • Rechthebbenden op een sociale uitkering en ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Schoolverlaters.
 • Deeltijdse leerplichtigen.

– De kandidaat werknemer

 • Krijgt opleiding op maat van het bedrijf.
 • Behoudt het statuut van werkzoekende.
 • Staat niet op loonlijst van bedrijf.
 • Ontvangt naast de normale uitkering een productiviteitspremie.

– De werkgever

 • Betaalt geen loon.
 • Betaalt geen rsz-bijdrage.
 • Betaalt wĂ©l de verplaatsingvergoeding en de productiviteitspremie. Deze premie is het verschil tussen de gemiddelde werkloosheidsuitkering en het normale loon voor de aan te leren functie.
 • Bedrijf moet cursist begeleiden en een praktische opleiding verstrekken in functie van het aan te leren beroep.
 • Peterschappremie voor het begeleiden van laaggeschoolden is afgeschaft.
 • Moet cursist onmiddellijk na het einde van de opleiding in de aangeleerde functie in loondienst nemen. (Volgens wetgeving Franse gemeenschap met een contract van bepaalde duur minimaal gelijk aan het aantal maanden gevolgde IBO; vanaf 1 oktober 2013 wordt het ook volgens de wetgeving van de Vlaamse gemeenschap mogelijk om ook contracten van bepaalde duur aan te bieden na de opleiding.)
 • Proefperiode mag voorzien worden maar voor de duur van de doorlopen IBO is de werknemer beschermd.

– Meer informatie

http://www.actiris.be/emp/tabid/144/language/nl-BE/De-Individuele-Beroepsopleiding.aspx

ACTIRIS

> Dienst IBO – FPI
Kiekenmarkt 7 – 1000 Brussel
Verantwoordelijke : Patricia Denanglaire
FPI : Tel. 02.505 15 81
IBO : Tel. 02.505 15 26 / 02.505 15 25
Fax 02.505 77 41
pdenanglaire@actiris.be

> ACTIRIS Werkgeverslijn
Tel. 02.505 79 15
Fax 02.505 78 50
werkgevers@actiris.be

1-i. First stage in een onderneming in het Brussels hoofdstedelijk gewest

Opgelet : vanaf 01/01/2017 wordt de inschakelingsstage ingetrokken en vervangen door First Stage. Voor de inschakelingsstages die al begonnen zijn, zal er niets veranderen.

Doel ?

  Het doel van deze stage is een eerste, bezoldigde werkervaring opdoen en opgeleid worden in een professionele omgeving.

Voorwaarden stagiair?

 • jonger zijn dan 30 jaar;
 • maximum een diploma van secundair onderwijs hebben;
 • als niet-werkende werkzoekende zijn ingeschreven vanaf min. 78 dagen na de studies;
 • geen beroepservaring van meer dan 90 opeenvolgende dagen hebben;
 • in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn;

Bij welke werkgevers?

  Een First Stage is mogelijk in een privaat bedrijf, een VZW of de publieke sector.

Modaliteiten?

 • De First stage is voltijds en voor een periode van 3 of 6 maanden.
 • De First stage wordt vastgelegd in een stageovereenkomst tussen het bedrijf (begeleider), de stagiair en Actiris.
 • Het bedrijf duidt een begeleider aan die verantwoordelijk is voor de stagiair gedurende de hele First stage.

Is de stage bezoldigd?

  Tijdens de First stage ontvangt de stagiair van de stageonderneming een maandelijkse vergoeding van 200 € bruto en een uitkering van max. 26,82 € bruto.

Meer informatie?
http://www.actiris.be/emp/tabid/301/language/nl-BE/First-stage.aspx

Neem contact met de werkgeverslijn:

Actiris Werkgeverslijn
Tel. 02.505 79 15
Fax 02.505 78 50
werkgevers@actiris.be
Telefonische permanentie: ma-vr van 8u30 – 12u30 en 13u30 – 16u30
of neem contact op via de website: http://www.actiris.be/emp/tabid/188/language/nl-BE/Met-de-Actiris-Werkgeverslijn-contact-opnemen-.aspx

1-j. Beroepsoverstappremie voor Brusselse KMO’s

– Omschrijving KMO’s

 • – < 250 werknemers
 • Ă©n – omzetcijfer ≤ € 50 000 000 of balanstotaal ≤ € 43 000 000
 • Ă©n – financieel onafhankelijk zijn.

– Doel

 • Bevorderen van aanwerving moeilijk te plaatsen werkzoekenden.
 • Via een beroepsoverstappremie die ACTIRIS toekent aan de werkgever.

– Doelgroep: moeilijk te plaatsen werkzoekenden; onder andere:

 • Werkzoekenden die maximum over een diploma Hoger Secundair Onderwijs beschikken of werkzoekende 55-plussers.
 • Vereiste duur van de werkloosheid is afhankelijk of de premie is gekoppeld aan een beroepsopleiding in de onderneming of aan een opleidingstraject voor alternerend leren en werken.

– De onderneming

 • Hoofd- of bedrijfszetel in het Brusselse gewest.
 • Deelt de werkaanbieding vóór de aanwerving mee aan ACTIRIS.

– Beroepsoverstappremie is gekoppeld aan

 • Een startbaanovereenkomst in de onderneming:
  • €250/maand gedurende max. 12 maanden;
  • enkel tijdens de maanden waarin een loon aan de werknemer wordt betaald.
 • Een beroepsopleiding in de onderneming:
  • € 500/maand gedurende 12 maanden;
  • werkzoekende volgt opleidingsprogramma van minimum 240 uren in de onderneming goedgekeurd door ACTIRIS.
 • Een opleidingstraject voor het alternerend leren en werken:
  • € 125/maand gedurende 12 maanden voor contract van bepaalde duur;
  • € 250/maand gedurende 12 maanden voor contract van onbepaalde duur.

– Meer informatie:

Beroepsoverstappremie – startbaanovereenkomst:
http://www.1819.be/nl/subsidies/beroepsoverstappremie-gekoppeld-aan-een-startbaanovereenkomst-van-type-ii

Beroepsoverstappremie – beroepsopleiding in de onderneming
http://www.1819.be/nl/subsidies/beroepsoverstappremie-gekoppeld-aan-een-beroepsopleiding-de-onderneming

Beroepsoverstappremie – opleidingstraject voor het alternerend leren en werken
http://www.1819.be/nl/subsidies/beroepsoverstappremie-gekoppeld-aan-een-opleidingstraject-voor-het-alternerend-leren-en

2. Vlaanderen: overheidstussenkomsten bij opleidingen

Terug naar boven ^

2-a.KMO-portefeuille

– Voor kleine en middelgrote ondernemingen, voor vestigingen gelegen in het Vlaams Gewest.

Werknemers Omzet Balanstotaal
Kleine ondernemingen < 50 VTE ≤ €10.000.000 of ≤ €10.000.000
Middelgrote ondernemingen < 250 VTE ≤ €50.000.000 of ≤ €43.000.000

Vanaf 1-04-2016 zullen er twee subsidie-instrumenten zijn. Het aanvragen en toekennen van de subsidies wordt zo eenvoudig mogelijk gehouden via de website. Er is gekozen voor een geautomatiseerd proces zonder dossierbehandeling door de administratie. Dienstverleners moeten niet meer elke steunaanvraag bevestigen maar blijven er wel op toezien of de steunaanvraag voldoet aan de voorwaarden; zo niet kunnen zij de steunaanvraag weigeren.

  • De nieuwe kmo groeisubsidie voor bedrijven- Steun voor groeitrajecten door innovatie, internationalisering of transformatie.
   – Steun voor het verwerven van de benodigde kennis gericht op groei, zowel bij het oriĂ«ntatie- (voor een recent opgerichte onderneming) of het heroriĂ«ntatieproces (bestaande onderneming).
   – Voor het verwerven van kennis kan de kmo vrij kiezen om met een externe dienstverlener samen te werken of door de aanwerving van een strategisch profiel.
   Dienstverleners waarmee wordt samengewerkt hoeven hiervoor niet erkend te zijn.
   Aanwerving 25.000 euro Externe dienstverleners 25.000 euro
   Groei door Transformatie – Innovatie en/of Internationalisering

   Meer info : http://www.vlaio.be/themas/kmo-groeisubsidie

 

 • De vereenvoudigde kmo-portefeuille
  – De verscheidene bestaande pijlers, domeinen en afzonderlijke steunplafonds en percentages van de kmo-portefeuille verdwijnen. In het toekomstige systeem krijgt elke kmo jaarlijks Ă©Ă©n subsidieplafond en Ă©Ă©n steunpercentage dat die kmo afhankelijk van haar noden en behoeftes kan inzetten voor opleiding en/of advies.
  Opleiding Advies
  Kleine onderneming steunpercentage 40% – jaarlijks steunplafond 10.000 euro
  Middelgrote onderneming steunpercentage 30% – jaarlijks steunplafond 15.000 euro

– Voor meer informatie: http://www.kmo-portefeuille.be/ Telefoon: 1700

2-b.Taalcheques en ICT-cheques voor opleiding van een Brusselse aangeworven werkzoekende

– Contacteer de ACTIRIS-consulent vooraleer de arbeidsovereenkomst te ondertekenen.
– Pas na ondertekening van de arbeidsovereenkomst kan je de cheques ontvangen.
– De opleiding is afgestemd op de eisen van de job en is een must om voor de job in aanmerking te komen. Het aantal cheques is in functie van het kennisniveau van de werkzoekende en de vereisten van de job. Het betreft 20, 40 of 60 lesuren.
– Voor de taalcheques gaat het om lesuren Nederlands, Frans, Engels of Duits.
– ICT staat voor Informatie- en Communicatietechnologie: het betreft opleidingen bureautica (Access, Excel, PowerPoint, Publisher…) en Internet. Er wordt een opleidingsplan vastgelegd tussen werkgever en de opleidingspartner dat wordt doorgegeven aan de ACTIRIS-consulent.
– De cheques worden door ACTIRIS betaald (100%) aan de opleidingsinstelling.
– Lesuren kunnen ook buiten de werkuren gevolgd worden.

Voorwaarden
– De werkzoekende moet ingeschreven zijn bij ACTIRIS.
– Voor de taalcheques: de werkzoekende moet ten minste Ă©Ă©n van de twee talen van het gewest beheersen en in de Taalhoek van ACTIRIS een taaltest afleggen om zijn kennis te evalueren.
– De werkzoekende moet in Brussel gedomicilieerd zijn
of
de toekomstige werkgever moet gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
– De arbeidsovereenkomst moet voor minstens 6 maand zijn ofwel een contract van onbepaalde duur (en minstens halftijds).

Zodra de werkzoekende wordt aangeworven kan hij zijn opleiding starten bij Ă©Ă©n van de opleidingspartners die aan het project deelnemen.

Voor meer informatie:
Brusselse Dienst voor Werkgevers
Kazernestraat 86
1000 Brussel.
Tel. 02/505.79.15
Fax 02/505.79.70
werkgevers@actiris.be
http://www.actiris.be/tabid/143/language/nl-BE/Default.aspx

2-c.Opleidingscheques voor eigen rekening werknemers die wonen in Vlaanderen of in het Brusselse gewest

– Wat betalen met de opleidingscheques?

 • Ben je hooggeschoold, dan kom je enkel in aanmerking als je in het kader van loopbaanbegeleiding een loopbaangerichte opleiding wil volgen. Deze opleiding moet dan deel uitmaken van je persoonlijk ontwikkelplan. Ook de loopbaanbege-leiding zelf kan je met opleidingscheques betalen.
 • Heb je geen diploma hoger onderwijs gehaald dan kan je een opleiding bij een erkende opleidingsverstrekker volgen Ă©n de opleiding moet erkend zijn in het kader van betaald educatief verlof.

– Per kalenderjaar kan men maximum voor € 250 aan cheques kopen.
– 50 % wordt betaald door de Vlaamse overheid.
– In bepaalde gevallen betaalt de Vlaamse overheid meer dan de helft van je opleidingscheques. Namelijk: als je geen diploma secundair of hoger onderwijs hebt.
– De opleiding moet verstrekt worden door een instelling die erkend wordt in Vlaanderen.
– De opleiding moet bijdragen tot de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.
– Hoe en waar de cheques aanvragen:

 • bij de VDAB;
 • tot 2 maand na de start van de opleiding of het afleggen van examen of test;
 • cheques kunnen gedurende 14 maand gebruikt worden, begin- en einddatum worden vermeld;

– Er zijn extra tussenkomsten voorzien:

 • voor werknemers zonder diploma ASO, TSO of BSO: terugbetaling van de volledige persoonlijke bijdrage van max. € 250/jaar voor opleidings­cheques voor bepaalde opleidingen;
 • voor werknemers zonder diploma hoger onderwijs die een hogere studie volgen die langer dan 1 jaar duurt: per kalenderjaar extra tussenkomst van € 250 aan opleidingscheques.

Voor meer informatie: https://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml.

2-d. Strategische transformatiesteun van de Vlaamse overheid

Investerings- en opleidingsprojecten die in belangrijke mate bijdragen aan de versterking van het economische weefsel in Vlaanderen worden ondersteund. Meer specifiek gaat het om:

 • investeringen in strategische clusters en leadplants in Vlaanderen;
 • investeringen in de internationale doorgroei van innovatiegerichte kmo’s in Vlaanderen;
 • transformerende investeringen, die de duurzame verankering realiseren van belangrijke tewerkstelling in Vlaanderen.

De Vlaamse regering ondersteunt risicovolle projecten die een onderneming in het kader van een geplande transformatie opzet.
Samenwerkende ondernemingen kunnen gezamenlijk een project indienen. In dat geval moet het gaan om minstens drie ondernemingen die niet tot dezelfde bedrijvengroep behoren.
Ben je een kmo? Dan kom je zowel voor investeringssteun als voor opleidingssteun in aanmerking in het ganse Vlaamse gewest.
Ben je een grote onderneming? Dan kom je in het ganse Vlaamse gewest in aanmerking voor opleidingssteun. Grote ondernemingen komen enkel voor investeringssteun in aanmerking als de investeringen in een regionale steunzone gebeuren. Daarbij moet het gaan om een initiële investering ten behoeve van nieuwe economische activiteiten.
Meer info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/strategische-transformatiesteun/voorwaarden

Hoeveel bedraagt de strategische transformatiesteun?
De steun wordt opgesplitst in een basissteun voor het transformatieproject en een bonussteun voor de creatie van bijkomende tewerkstelling.
De basissteun bedraagt 8% voor investeringen en 20% voor opleidingen met een maximum van 1 miljoen euro per aanvragende onderneming.
De bonussteun bedraagt maximaal 25% van de basissteun, dit is maximaal 2% extra steun voor investeringen en maximaal 5% extra steun voor opleidingen. De hoogte ervan hangt af van de tewerkstellingstoename die verbonden is aan het transformatieproject.

Voor meer informatie:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/strategische-transformatiesteun

2-e.ESF: Europees Sociaal Fonds

Het ESF investeert samen met Vlaanderen en Europa in arbeidskansen en kwaliteitsvolle loopbanen. Vernieuwende projecten worden opgezet om maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan.
Voor meer informatie: www.esf-agentschap.be
Voor inhoudelijke vragen kan u mailen naar: esfsupport@vlaanderen.be

2-f.Individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO) in het Vlaamse gewest

– Doel
De werkzoekende wordt opgeleid op maat van het bedrijf en direct aansluitend aangeworven.

 • Duur: min.1 tot max. 6 maanden.
 • Voor laaggeschoolden (max. diploma van lager secundair onderwijs) en langdurig uitkeringsgerechtigde werklozen kan de duur verlengd worden tot max. 1 jaar.
 • Voor < 25j en minstens 12m ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende
  of voor ≥ 25j en minstens 24m en minstens 24m als niet-werkende werkzoekende:
  curatieve IBO : min.1 tot max. 12 maanden.

– Doelgroep

 • Alle werkzoekenden (al dan niet uitkeringsgerechtigd)
  • Ingeschreven zijn als niet-werkend werkzoekende bij VDAB.
  • De vorige job niet zelf hebben opgezegd om de IBO te starten.
  • Niet eerder gewerkt hebben in dezelfde onderneming. Uitzondering: max. 14 dagen via interim onmiddellijk vóór de start van de IBO.
 • Bestaansminimumtrekkers.
 • Rechthebbenden op een sociale uitkering en ingeschreven in bevolkingsregister.
 • Schoolverlaters.
 • Deeltijdse leerplichtigen.

– De kandidaat werknemer

 • Krijgt opleiding op maat van het bedrijf.
 • Behoudt het statuut van werkzoekende.
 • Staat niet op loonlijst van bedrijf.
 • Ontvangt naast de normale uitkering een productiviteitspremie.

– De werkgever

 • Betaalt geen loon en geen rsz-bijdrage.
  Betaalt wél de verplaatsingvergoeding en de productiviteitspremie. Deze premie is een percentage van het verschil tussen de gemiddelde werkloosheidsuitkering en het normale loon voor de aan te leren functie.
  Bij “curatieve IBO”: VDAB betaalt de productiviteitspremie de eerste 6 m.
 • Bedrijf moet cursist begeleiden en een praktische opleiding verstrekken in functie van het aan te leren beroep.
 • Peterschappremie voor het begeleiden van laaggeschoolden is afgeschaft.
 • Moet cursist onmiddellijk na het einde van de opleiding in de aangeleerde functie in loondienst nemen. (Vanaf 1 oktober 2013 wordt het mogelijk om ook contracten van bepaalde duur aan te bieden na de opleiding, onder bepaalde voorwaarden. Tot dan was het in Vlaanderen steeds verplicht een contract van onbepaalde duur aan te bieden).
 • Proefperiode mag voorzien worden maar voor de duur van de doorlopen IBO is de werknemer beschermd.

– Meer informatie
VDAB
Keizerslaan, 11
1000 Brussel
Tel.: 0800 30 700
E-mail: info@vdab.be
Website: http://www.vdab.be/werkgevers/ibo/

Gespecialiseerde IBO (GIBO) in Vlaanderen
Een Gespecialiseerde IBO is een Individuele Beroepsopleiding waarbij de toeleiding en de begeleiding gebeurt door een Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelings­dienst (GOB) en die gericht is op het creëren van een duurzame tewerkstelling voor arbeidsgehandicapten.

 • Maximumduur van 52 weken
 • De produktiviteitspremie wordt door de VDAB betaald.

Meer info: http://www.vdab.be/werkgevers/ibo/gibo.shtml

2-g.Instapstages

– Doel

 • Eerste werkervaring aanbieden aan kortgeschoolde werkzoekenden <25j
 • Stage van 3 maanden, voltijds (eventuele opleiding inbegrepen)

– Doelgroepen in Vlaanderen

 • Werkzoekende schoolverlaters zonder diploma secundair onderwijs:
  • < 25 jaar
  • in hun beroepsinschakelingstijd zijn (tussen de 156ste en 310de dag)
  • maximaal diploma 1ste of 2de graad Secundair Onderwijs;
  • of maximaal 6de jaar Beroeps Secundair Onderwijs (BSO)

– De kandidaat werknemer

 • Behoudt het statuut van werkzoekende.
 • Staat niet op loonlijst van bedrijf.
 • Ontvangt een stageuitkering van de RVA (€26,82/dag)
 • Ontvangt een stagevergoeding van het bedrijf (€200/maand voor een voltijdse stage)

– De werkgever

 • Betaalt geen loon en geen RSZ-bijdrage
 • Betaalt een stagevergoeding van €200/maand aan de jongere
 • Heeft geen aanwervingsverplichting na de stage
 • De instapstage kan gevolgd worden door IBO (individuele beroepsopleiding).
 • Voor uw mentors kunt u vanaf 2013 – gedurende maximaal 4 kwartalen – een RSZ-bijdragevermindering genieten tot €800/kwartaal

– Meer informatie
VDAB
Keizerslaan, 11
1000 Brussel
Tel.: 0800 30 700
E-mail: info@vdab.be
Website: http://www.vdab.be/werkgevers/instapstage/default.shtml

Is je bedrijf gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

3. Wallonië: overheidstussenkomsten bij opleidingen

Terug naar boven ^

3-a.Opleidingscheques, taalcheques en opleidingscheques “eco-climat” voor werkgevers

– Geldend voor KMO’s:

 • < 250 werknemers
 • Ă©n omzetcijfer ≤ € 50 000 000 of balanstotaal < € 43 000 000
 • Ă©n financieel onafhankelijk zijn.

– De hoofdzetel moet gelegen zijn in Franstalig Wallonie.
– Ook geldend voor zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep en voor een helpende vennoot.
– Voor alle werknemers, interim-krachten en zelfstandigen.
– 1 opleidingscheque = 1 uur opleiding voor een werknemer.
– 1 cheque kost € 15 – waarde van € 30 bij de erkende opleidingsinstituten.
– Waals gewest levert dus bijdrage van 50 %.
– Alle algemene cursussen kunnen gevolgd worden: Engels, boekhouding, journalistiek, isolatie, domotica, Japans, grafische kunst, luchtvaart, juwelen, marketing, IT, eerste hulp, het snijden van groenten, enz. Uitgesloten zijn: Behavioral trainingen, relationele trainingen, of in verband met het welzijn en persoonlijke ontwikkeling.
– De opleidingen moeten gevolgd worden bij een erkende opleidingsinstelling. U kan hiervoor een consulent contacteren.
– De cumul tussen deze opleidingscheques en de tussenkomsten van de sectoriĂ«le fondsen is niet meer mogelijk.
– Opgelet: de opleidingscheque kan niet retroactief gebruikt worden!
– Het max. aantal cheques/jaar is afhankelijk van de grootte van de onderneming.

Grootte van de onderneming Max. aantal Opleidingscheques Max. aantal cheques voor taalopleidingen Max. aantal cheques voor opleidingen "eco-climat"
Zelfstandige in bijberoep (min. 6 maanden) 80 20 200
Zelfstandige of Ă©Ă©nmanszaak 100 25 200
2-50 werknemers* 400 100 200
51-100 werknemers* 600 150 200
101-200 werknemers* 700 175 200
201-250 werknemers* 800 200 200

*het equivalent in voltijdsen ingeschreven bij RSZ

– NIEUW ! Om de transparantie en de toegankelijkheid te verhogen, worden al de steunmaatregelen met ingang van 1 maart 2017 samengebracht op Ă©Ă©n elektronisch webplatform.
De verschillende cheques zullen evenwel gefaseerd worden ingevoerd. Uiterlijk vanaf 1 juli 2017 zullen alle cheques online aangevraagd kunnen worden..
! De “Opleidingscheque-maatregel” wordt niet getroffen door deze hervorming.

Op https://www.cheques-entreprises.be/web/ vindt u meer details over de werkwijze van de ondernemingscheques en de fasering in de invoering van de cheques.

De nieuwe steunregeling voor kmo’s valt uiteen in drie grote delen:
opleiding, adviesverlening en coaching.
De steun zal worden toegekend in de vorm van een subsidie, berekend als een percentage van de in aanmerking komende kosten. Er komen elf verschillende cheques die geleidelijk aan beschikbaar zullen zijn:

 • Cheque “Excellence opĂ©rationnelle”
 • Cheque “Consultance stratĂ©gique”
 • Cheque “DĂ©veloppement international”
 • Cheque “Technologique”
 • Cheque “PropriĂ©tĂ© intellectuelle”
 • Cheque “Transformation Digitale & Cyber-SĂ©curité”
 • Cheque “Transmission”
 • Cheque “Energie”
 • Cheque ”Conseil Ă  la crĂ©ation d’entreprise”
 • Cheque “Formation crĂ©ation d’entreprise”
 • Cheque ”Coaching Ă  la crĂ©ation d’entreprise”

Het elektronische webplatform voorziet in een lijst met erkende dienstverleners:
https://www.cheques-entreprises.be/web/les-prestataires
Elke steunaanvraag moet voorafgaand aan de uitvoering van de diensten elektronisch worden aangevraagd. Bovendien moet er voorafgaand aan de dienstverlening een ondertekende overeenkomst bestaan tussen de dienstverlener en de kmo.
Voor elk deel wordt een maximaal bedrag vooropgesteld:

 • Opleiding – max. 6.000 EUR per 3 jaar;
 • Adviesverlening – max. 20.000 EUR per 3 jaar;
 • Coaching – max. 15.000 EUR per 3 jaar.

De aanvraag van de nieuwe steunmaatregelen verloopt exclusief online.

– Voor meer info omtrent de ondernemingscheques: https://www.cheques-entreprises.be/web/

Mbt de opleidingscheques:
FOREM : 071/23 95 60 of 0800/93946
E-mail: chequeformation.siegecentral@forem.be
en https://www.leforem.be/FORMAPass/catalogue-des-formations-insertions.html
en https://www.leforem.be/entreprises/aides-financieres-cheque-formation.html

– Om opleidingscheques te bestellen
SODEXO
http://be.benefits-rewards.sodexo.com/fr/entreprises/cheque-formation

3-b.Taalcheques en ICT-cheques voor opleiding van een Brusselse aangeworven werkzoekende

– Contacteer de ACTIRIS-consulent vooraleer de arbeidsovereenkomst te ondertekenen.
– Pas na ondertekening van de arbeidsovereenkomst kan je de cheques ontvangen.
– De opleiding is afgestemd op de eisen van de job en is een must om voor de job in aanmerking te komen. Het aantal cheques is in functie van het kennisniveau van de werkzoekende en de vereisten van de job. Het betreft 20, 40 of 60 lesuren.
– Voor de taalcheques gaat het om lesuren Nederlands, Frans, Engels of Duits.
– ICT staat voor Informatie- en Communicatietechnologie: het betreft opleidingen bureautica (Access, Excel, PowerPoint, Publisher…) en Internet. Er wordt een opleidingsplan vastgelegd tussen werkgever en de opleidingspartner dat wordt doorgegeven aan de ACTIRIS-consulent.
– De cheques worden door ACTIRIS betaald (100%) aan de opleidingsinstelling.
– Lesuren kunnen ook buiten de werkuren gevolgd worden.

Voorwaarden
– De werkzoekende moet ingeschreven zijn bij ACTIRIS.
– Voor de taalcheques: de werkzoekende moet ten minste Ă©Ă©n van de twee talen van het gewest beheersen en in de Taalhoek van ACTIRIS een taaltest afleggen om zijn kennis te evalueren.
– De werkzoekende moet in Brussel gedomicilieerd zijn
of
de toekomstige werkgever moet gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
– De arbeidsovereenkomst moet voor minstens 6 maand zijn ofwel een contract van onbepaalde duur (en minstens halftijds)

Zodra de werkzoekende wordt aangeworven kan hij zijn opleiding starten bij Ă©Ă©n van de opleidingspartners die aan het project deelnemen.

Voor meer informatie:
Brusselse Dienst voor Werkgevers
Kazernestraat 86
1000 Brussel.
Tel. 02/505.79.15
Fax 02/505.79.70
werkgevers@actiris.be
http://www.actiris.be/tabid/143/language/nl-BE/Default.aspx

3-c.”Le CrĂ©dit adaptation” voor werkgevers

– FinanciĂ«le ondersteuning bestemd voor specifieke en collectieve (min. 3 werknemers) opleidingen alsook voor het luik “peterschap”.
– Forfaitaire tussenkomst

 • 1. VOOR KMO’s
  • – < 250 werknemers
  • Ă©n – omzetcijfer < € 50 000 000 of balanstotaal < € 43 000 000
  • Ă©n – financieel onafhankelijk zijn.
 • – € 9/opleidingsuur/per persoon bij KMO’s;
  • € 10 in ontwikkelingsgebieden.
 • 2. VOOR GROTE ONDERNEMINGEN
 • – € 6/opleidingsuur/per persoon bij grote ondernemingen;
  • € 7 in ontwikkelingsgebieden.

– Aanvraag: bij FOREM vóór aanvang van de opleidingen.

FOREM Conseil
Service Crédit Adaptation
Boulevard Tirou 104
6000 Charleroi
E-mail: creditadaptation@forem.be
https://www.leforem.be/entreprises/aides-financieres-credit-adaptation.html

Tel. : 071/23 95 76 of 0800/93946

3-d.ESF: Europees Sociaal Fonds

ESF in Wallonië en Franstalig Brussel: zie: www.fse.be.

3-e.Plan formation-insertion (PFI) (IBO) in Wallonië

– Doel

 • De kandidaat werknemer wordt opgeleid op maat van het bedrijf en wordt direct aansluitend aangeworven.
 • Duur: 4 tot 26 weken maximum.
 • De duur kan worden verlengd tot max. 12 maanden voor:
   • werkzoekenden jonger dan 25 jaar

  Ă©n

   • geen diploma 3de graad secundair onderwijs hebben behaald

– Doelgroep

 • Alle werkzoekenden (uitkeringsgerechtigd of niet).
 • Bestaansminimumtrekkers.
 • Rechthebbenden op een sociale uitkering en ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Schoolverlaters.
 • Deeltijdse leerplichtigen.

– De kandidaat werknemer

 • Krijgt opleiding op maat van het bedrijf.
 • Behoudt het statuut van werkzoekende.
 • Staat niet op loonlijst van bedrijf.
 • Ontvangt naast de normale uitkering een productiviteitspremie.

– De werkgever

 • Betaalt geen loon en geen RSZ-bijdrage.
 • Betaalt geen verplaatsingsvergoeding (deze wordt betaald door de Forem).
 • Betaalt wĂ©l de productiviteitspremie. Deze premie is het verschil tussen de gemiddelde werkloosheidsuitkering en het normale loon voor de aan te leren functie.
 • Bedrijf moet cursist begeleiden en een praktische opleiding verstrekken in functie van het aan te leren beroep.
 • Peterschappremie voor het begeleiden van laaggeschoolden is afgeschaft.
 • Moet cursist onmiddellijk na het einde van de opleiding in de aangeleerde functie in loondienst nemen met een contract met minimale duur van het aantal maanden gevolgde PFI.
 • Proefperiode mag voorzien worden maar voor de duur van de doorlopen PFI is de werknemer beschermd.

– Meer informatie bij Le forem : https://www.leforem.be/entreprises/aides-financieres-plan-formation-insertion.html.